Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank

Giá 2,000,000đ

Số Tướng 83
Rank C.Thủ
Số Skin 73

ATM 1,440,000đ

CARD 1,600,000đ

Giá 1,840,000đ

Số Tướng 85
Rank K.Cương
Số Skin 65

ATM 1,324,800đ

CARD 1,472,000đ

Giá 1,760,000đ

Số Tướng 85
Rank K.Cương
Số Skin 83

ATM 1,267,200đ

CARD 1,408,000đ

Giá 1,000,000đ

Số Tướng 61
Rank K.Cương
Số Skin 76

ATM 720,000đ

CARD 800,000đ

Giá 960,000đ

Số Tướng 70
Rank K.Cương
Số Skin 72

ATM 691,200đ

CARD 768,000đ

Giá 960,000đ

Số Tướng 70
Rank K.Cương
Số Skin 67

ATM 691,200đ

CARD 768,000đ

Giá 800,000đ

Số Tướng 61
Rank B.Kim
Số Skin 69

ATM 576,000đ

CARD 640,000đ

Giá 800,000đ

Số Tướng 66
Rank C.Thủ
Số Skin 52

ATM 576,000đ

CARD 640,000đ

Giá 800,000đ

Số Tướng 63
Rank K.Cương
Số Skin 62

ATM 576,000đ

CARD 640,000đ

Giá 800,000đ

Số Tướng 68
Rank C.Thủ
Số Skin 69

ATM 576,000đ

CARD 640,000đ

Giá 800,000đ

Số Tướng 62
Rank K.Cương
Số Skin 49

ATM 576,000đ

CARD 640,000đ

Giá 800,000đ

Số Tướng 66
Rank C.Thủ
Số Skin 48

ATM 576,000đ

CARD 640,000đ

Giá 800,000đ

Số Tướng 64
Rank K.Cương
Số Skin 67

ATM 576,000đ

CARD 640,000đ

Giá 800,000đ

Số Tướng 66
Rank K.Cương
Số Skin 68

ATM 576,000đ

CARD 640,000đ

Giá 800,000đ

Số Tướng 62
Rank C.Thủ
Số Skin 44

ATM 576,000đ

CARD 640,000đ

Giá 800,000đ

Số Tướng 68
Rank K.Cương
Số Skin 57

ATM 576,000đ

CARD 640,000đ

Giá 800,000đ

Số Tướng 61
Rank K.Cương
Số Skin 62

ATM 576,000đ

CARD 640,000đ

Giá 800,000đ

Số Tướng 64
Rank K.Cương
Số Skin 67

ATM 576,000đ

CARD 640,000đ

Giá 780,000đ

Số Tướng 68
Rank K.Rank
Số Skin 71

ATM 561,600đ

CARD 624,000đ

Giá 770,000đ

Số Tướng 68
Rank K.Rank
Số Skin 67

ATM 554,400đ

CARD 616,000đ