• 1 Nguyễn Huy
  • 2 Chuon Coca
  • 3 Hạ An
  • 4 Trần Hưng
  • 5 Nguyễn Hoàng

#204409 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 84
● Trang Phục: 206
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 84

Skin: 206

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 16,000,000đ

XEM ACC

CARD 20,000,000đ

MUA NGAY

#205703 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 83
● Trang Phục: 180
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 83

Skin: 180

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 12,000,000đ

XEM ACC

CARD 15,000,000đ

MUA NGAY

#185623 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 43
● Trang Phục: 36
● Bảng Ngọc: 78

Tướng: 43

Skin: 36

Ngọc: 78

Giảm giá: 0%

ATM 1,200,000đ

XEM ACC

CARD 1,500,000đ

MUA NGAY

#185622 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 41
● Trang Phục: 35
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 41

Skin: 35

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,200,000đ

XEM ACC

CARD 1,500,000đ

MUA NGAY

#172920 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 28
● Trang Phục: 25
● Bảng Ngọc: 85

Tướng: 28

Skin: 25

Ngọc: 85

Giảm giá: 0%

ATM 1,200,000đ

XEM ACC

CARD 1,500,000đ

MUA NGAY

#185607 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 23
● Trang Phục: 21
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 23

Skin: 21

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,040,000đ

XEM ACC

CARD 1,300,000đ

MUA NGAY

#163160 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 25
● Trang Phục: 29
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 25

Skin: 29

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,000,000đ

XEM ACC

CARD 1,250,000đ

MUA NGAY

#185621 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 33
● Trang Phục: 31
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 33

Skin: 31

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 960,000đ

XEM ACC

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#185618 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 35
● Trang Phục: 31
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 35

Skin: 31

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 960,000đ

XEM ACC

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#176605 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 34
● Trang Phục: 29
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 34

Skin: 29

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 960,000đ

XEM ACC

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#140068 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 34
● Trang Phục: 33
● Bảng Ngọc: 88

Tướng: 34

Skin: 33

Ngọc: 88

Giảm giá: 0%

ATM 880,000đ

XEM ACC

CARD 1,100,000đ

MUA NGAY

#140494 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 36
● Trang Phục: 25
● Bảng Ngọc: 85

Tướng: 36

Skin: 25

Ngọc: 85

Giảm giá: 0%

ATM 800,000đ

XEM ACC

CARD 1,000,000đ

MUA NGAY

#206817 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 54
● Trang Phục: 25
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 54

Skin: 25

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 800,000đ

XEM ACC

CARD 1,000,000đ

MUA NGAY

#185502 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 24
● Trang Phục: 15
● Bảng Ngọc: 81

Tướng: 24

Skin: 15

Ngọc: 81

Giảm giá: 0%

ATM 800,000đ

XEM ACC

CARD 1,000,000đ

MUA NGAY

#159330 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 38
● Trang Phục: 15
● Bảng Ngọc: 68

Tướng: 38

Skin: 15

Ngọc: 68

Giảm giá: 0%

ATM 760,000đ

XEM ACC

CARD 950,000đ

MUA NGAY

#189757 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 21
● Trang Phục: 19
● Bảng Ngọc: 47

Tướng: 21

Skin: 19

Ngọc: 47

Giảm giá: 0%

ATM 680,000đ

XEM ACC

CARD 850,000đ

MUA NGAY

#163161 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 30
● Trang Phục: 24
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 30

Skin: 24

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 640,000đ

XEM ACC

CARD 800,000đ

MUA NGAY

#142582 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 53
● Trang Phục: 20
● Bảng Ngọc: 80

Tướng: 53

Skin: 20

Ngọc: 80

Giảm giá: 0%

ATM 640,000đ

XEM ACC

CARD 800,000đ

MUA NGAY

#201510 - Bạc


● Rank: Bạc
● Tướng: 27
● Trang Phục: 30
● Bảng Ngọc: 49

Tướng: 27

Skin: 30

Ngọc: 49

Giảm giá: 0%

ATM 640,000đ

XEM ACC

CARD 800,000đ

MUA NGAY

#156250 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 30
● Trang Phục: 24
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 30

Skin: 24

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 640,000đ

XEM ACC

CARD 800,000đ

MUA NGAY