#483661 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 64
● Trang Phục: 100
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 64

Skin: 100

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,240,000đ

XEM ACC

CARD 2,800,000đ

MUA NGAY

#483660 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 60
● Trang Phục: 66
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 60

Skin: 66

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,440,000đ

XEM ACC

CARD 1,800,000đ

MUA NGAY

#284168 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 21
● Trang Phục: 13
● Bảng Ngọc: 48

Tướng: 21

Skin: 13

Ngọc: 48

Giảm giá: 0%

ATM 1,040,000đ

XEM ACC

CARD 1,300,000đ

MUA NGAY

#448277 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 50
● Trang Phục: 53
● Bảng Ngọc: 80

Tướng: 50

Skin: 53

Ngọc: 80

Giảm giá: 0%

ATM 1,040,000đ

XEM ACC

CARD 1,300,000đ

MUA NGAY

#440943 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 40
● Trang Phục: 53
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 40

Skin: 53

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,040,000đ

XEM ACC

CARD 1,300,000đ

MUA NGAY

#382991 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 38
● Trang Phục: 38
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 38

Skin: 38

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,040,000đ

XEM ACC

CARD 1,300,000đ

MUA NGAY

#440947 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 47
● Trang Phục: 48
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 47

Skin: 48

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,040,000đ

XEM ACC

CARD 1,300,000đ

MUA NGAY

#452676 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 52
● Trang Phục: 61
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 52

Skin: 61

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,040,000đ

XEM ACC

CARD 1,300,000đ

MUA NGAY

#441018 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 43
● Trang Phục: 52
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 43

Skin: 52

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,040,000đ

XEM ACC

CARD 1,300,000đ

MUA NGAY

#440952 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 40
● Trang Phục: 37
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 40

Skin: 37

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,040,000đ

XEM ACC

CARD 1,300,000đ

MUA NGAY

#163160 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 25
● Trang Phục: 29
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 25

Skin: 29

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,000,000đ

XEM ACC

CARD 1,250,000đ

MUA NGAY

#185621 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 33
● Trang Phục: 31
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 33

Skin: 31

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 960,000đ

XEM ACC

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#334792 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 55
● Trang Phục: 32
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 55

Skin: 32

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 960,000đ

XEM ACC

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#440950 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 50
● Trang Phục: 42
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 50

Skin: 42

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 960,000đ

XEM ACC

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#369936 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 37
● Trang Phục: 32
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 37

Skin: 32

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 960,000đ

XEM ACC

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#359661 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 25
● Trang Phục: 21
● Bảng Ngọc: 70

Tướng: 25

Skin: 21

Ngọc: 70

Giảm giá: 0%

ATM 960,000đ

XEM ACC

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#402144 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 50
● Trang Phục: 55
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 50

Skin: 55

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 960,000đ

XEM ACC

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#294290 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 33
● Trang Phục: 29
● Bảng Ngọc: 80

Tướng: 33

Skin: 29

Ngọc: 80

Giảm giá: 0%

ATM 960,000đ

XEM ACC

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#339238 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 32
● Trang Phục: 35
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 32

Skin: 35

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 960,000đ

XEM ACC

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#290058 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 32
● Trang Phục: 46
● Bảng Ngọc: 60

Tướng: 32

Skin: 46

Ngọc: 60

Giảm giá: 0%

ATM 960,000đ

XEM ACC

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY