Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Skin
Rank
Rank
Số Tướng 117
Rank
Số Skin 256
2,300,000đ
Số Tướng 72
Rank
Số Skin 124
8,500,000đ
Số Tướng 117
Rank
Số Skin 411
9,750,000đ
6,500,000đ
Số Tướng 114
Rank
Số Skin 157
1,700,000đ
Số Tướng 115
Rank
Số Skin 257
1,300,000đ
Số Tướng 117
Rank
Số Skin 279
1,150,000đ
Số Tướng 98
Rank
Số Skin 125
1,150,000đ
Số Tướng 113
Rank
Số Skin 145
1,150,000đ
Số Tướng 80
Rank
Số Skin 121
3,100,000đ
Số Tướng 75
Rank
Số Skin 74
5,000,000đ
Số Tướng 64
Rank
Số Skin 102
1,150,000đ
Số Tướng 38
Rank
Số Skin 53
5,200,000đ
Số Tướng 117
Rank
Số Skin 661
37,000,000đ
Số Tướng 95
Rank
Số Skin 190
8,600,000đ
Số Tướng 117
Rank
Số Skin 294
6,500,000đ
Số Tướng 59
Rank
Số Skin 131
6,500,000đ
Số Tướng 109
Rank
Số Skin 222
2,400,000đ
Số Tướng 75
Rank
Số Skin 116
1,400,000đ
Số Tướng 108
Rank
Số Skin 155
4,050,000đ
2,700,000đ
Số Tướng 69
Rank
Số Skin 109
3,300,000đ
2,200,000đ
    messenger