Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Skin
Rank
Rank
Số Tướng 116
Rank K.Rank
Số Skin 204
750,000đ
Số Tướng 104
Rank B.Kim
Số Skin 188
550,000đ
Số Tướng 42
Rank K.Rank
Số Skin 27
150,000đ
Số Tướng 87
Rank K.Cương
Số Skin 102
750,000đ
Số Tướng 115
Rank K.Rank
Số Skin 164
600,000đ
Số Tướng 116
Rank K.Rank
Số Skin 225
650,000đ
Số Tướng 72
Rank K.Rank
Số Skin 138
570,000đ
Số Tướng 116
Rank K.Rank
Số Skin 193
600,000đ
Số Tướng 116
Rank K.Rank
Số Skin 205
600,000đ
Số Tướng 116
Rank K.Rank
Số Skin 201
650,000đ
Số Tướng 116
Rank K.Rank
Số Skin 208
620,000đ
Số Tướng 116
Rank K.Rank
Số Skin 211
650,000đ
Số Tướng 101
Rank K.Rank
Số Skin 153
500,000đ
Số Tướng 101
Rank C.Thủ
Số Skin 147
500,000đ
Số Tướng 111
Rank C.Thủ
Số Skin 177
699,000đ
Số Tướng 117
Rank K.Cương
Số Skin 238
950,000đ
Số Tướng 116
Rank K.Cương
Số Skin 167
799,000đ
Số Tướng 108
Rank K.Cương
Số Skin 153
780,000đ
520,000đ
Số Tướng 105
Rank K.Cương
Số Skin 183
750,000đ
500,000đ
Số Tướng 65
Rank K.Rank
Số Skin 126
750,000đ
500,000đ
    messenger