Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank

Giá 8,000,000đ

Số Tướng 102
Rank C.Thủ
Số Skin 261

ATM 5,760,000đ

CARD 6,400,000đ

Giá 6,500,000đ

Số Tướng 91
Rank C.Thủ
Số Skin 135

ATM 4,680,000đ

CARD 5,200,000đ

Giá 5,000,000đ

Số Tướng 88
Rank C.Thủ
Số Skin 146

ATM 3,600,000đ

CARD 4,000,000đ

Giá 5,000,000đ

Số Tướng 102
Rank C.Thủ
Số Skin 202

ATM 3,600,000đ

CARD 4,000,000đ

Giá 4,500,000đ

Số Tướng 95
Rank C.Thủ
Số Skin 163

ATM 3,240,000đ

CARD 3,600,000đ

Giá 4,000,000đ

Số Tướng 82
Rank C.Thủ
Số Skin 101

ATM 2,880,000đ

CARD 3,200,000đ

Giá 4,000,000đ

Số Tướng 95
Rank K.Cương
Số Skin 153

ATM 2,880,000đ

CARD 3,200,000đ

Giá 3,500,000đ

Số Tướng 97
Rank C.Thủ
Số Skin 120

ATM 2,520,000đ

CARD 2,800,000đ

Giá 3,400,000đ

Số Tướng 97
Rank K.Cương
Số Skin 119

ATM 2,448,000đ

CARD 2,720,000đ

Giá 3,300,000đ

Số Tướng 92
Rank C.Thủ
Số Skin 103

ATM 2,376,000đ

CARD 2,640,000đ

Giá 3,200,000đ

Số Tướng 83
Rank C.Thủ
Số Skin 110

ATM 2,304,000đ

CARD 2,560,000đ

Giá 3,200,000đ

Số Tướng 94
Rank C.Thủ
Số Skin 108

ATM 2,304,000đ

CARD 2,560,000đ

Giá 3,000,000đ

Số Tướng 80
Rank C.Thủ
Số Skin 113

ATM 2,160,000đ

CARD 2,400,000đ

Giá 3,000,000đ

Số Tướng 89
Rank C.Thủ
Số Skin 69

ATM 2,160,000đ

CARD 2,400,000đ

Giá 2,800,000đ

Số Tướng 84
Rank C.Thủ
Số Skin 86

ATM 2,016,000đ

CARD 2,240,000đ

Giá 2,800,000đ

Số Tướng 83
Rank C.Thủ
Số Skin 92

ATM 2,016,000đ

CARD 2,240,000đ

Giá 2,700,000đ

Số Tướng 87
Rank C.Thủ
Số Skin 83

ATM 1,944,000đ

CARD 2,160,000đ

Giá 2,700,000đ

Số Tướng 83
Rank K.Cương
Số Skin 98

ATM 1,944,000đ

CARD 2,160,000đ

Giá 2,550,000đ

Số Tướng 80
Rank K.Cương
Số Skin 79

ATM 1,836,000đ

CARD 2,040,000đ

Giá 2,500,000đ

Số Tướng 84
Rank C.Thủ
Số Skin 76

ATM 1,800,000đ

CARD 2,000,000đ