Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Skin
Rank
Rank
Số Tướng 98
Rank K.Cương
Số Skin 103
250,000đ
Số Tướng 107
Rank K.Cương
Số Skin 138
330,000đ
Số Tướng 91
Rank K.Cương
Số Skin 95
220,000đ
Số Tướng 94
Rank K.Cương
Số Skin 113
290,000đ
Số Tướng 91
Rank B.Kim
Số Skin 73
210,000đ
Số Tướng 93
Rank K.Cương
Số Skin 102
230,000đ
Số Tướng 91
Rank K.Cương
Số Skin 89
210,000đ
Số Tướng 101
Rank T.Anh
Số Skin 104
300,000đ
Số Tướng 92
Rank K.Cương
Số Skin 82
220,000đ
Số Tướng 96
Rank T.Anh
Số Skin 131
270,000đ
Số Tướng 62
Rank B.Kim
Số Skin 63
210,000đ
Số Tướng 42
Rank B.Kim
Số Skin 42
150,000đ
Số Tướng 45
Rank Vàng
Số Skin 37
200,000đ
Số Tướng 42
Rank K.Cương
Số Skin 55
180,000đ
Số Tướng 31
Rank K.Cương
Số Skin 23
150,000đ
Số Tướng 68
Rank T.Anh
Số Skin 92
280,000đ
Số Tướng 93
Rank T.Anh
Số Skin 151
450,000đ
Số Tướng 90
Rank K.Cương
Số Skin 88
210,000đ
Số Tướng 93
Rank K.Cương
Số Skin 109
260,000đ
Số Tướng 92
Rank T.Anh
Số Skin 101
300,000đ
    messenger