Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank

Giá 6,400,000đ

Số Tướng 80
Rank C.Thủ
Số Skin 108

ATM 4,608,000đ

CARD 5,120,000đ

Giá 6,080,000đ

Số Tướng 91
Rank C.Thủ
Số Skin 135

ATM 4,377,600đ

CARD 4,864,000đ

Giá 3,500,000đ

Số Tướng 92
Rank C.Thủ
Số Skin 110

ATM 2,520,000đ

CARD 2,800,000đ

Giá 3,400,000đ

Số Tướng 97
Rank K.Cương
Số Skin 119

ATM 2,448,000đ

CARD 2,720,000đ

Giá 3,300,000đ

Số Tướng 92
Rank C.Thủ
Số Skin 103

ATM 2,376,000đ

CARD 2,640,000đ

Giá 3,200,000đ

Số Tướng 94
Rank C.Thủ
Số Skin 108

ATM 2,304,000đ

CARD 2,560,000đ

Giá 3,000,000đ

Số Tướng 89
Rank C.Thủ
Số Skin 103

ATM 2,160,000đ

CARD 2,400,000đ

Giá 2,800,000đ

Số Tướng 81
Rank C.Thủ
Số Skin 94

ATM 2,016,000đ

CARD 2,240,000đ

Giá 2,700,000đ

Số Tướng 87
Rank C.Thủ
Số Skin 83

ATM 1,944,000đ

CARD 2,160,000đ

Giá 2,700,000đ

Số Tướng 83
Rank K.Cương
Số Skin 98

ATM 1,944,000đ

CARD 2,160,000đ

Giá 2,700,000đ

Số Tướng 83
Rank K.Cương
Số Skin 117

ATM 1,944,000đ

CARD 2,160,000đ

Giá 2,600,000đ

Số Tướng 82
Rank C.Thủ
Số Skin 88

ATM 1,872,000đ

CARD 2,080,000đ

Giá 2,600,000đ

Số Tướng 86
Rank B.Kim
Số Skin 100

ATM 1,872,000đ

CARD 2,080,000đ

Giá 2,600,000đ

Số Tướng 84
Rank C.Thủ
Số Skin 102

ATM 1,872,000đ

CARD 2,080,000đ

Giá 2,600,000đ

Số Tướng 82
Rank C.Thủ
Số Skin 94

ATM 1,872,000đ

CARD 2,080,000đ

Giá 2,600,000đ

Số Tướng 83
Rank C.Thủ
Số Skin 92

ATM 1,872,000đ

CARD 2,080,000đ

Giá 2,550,000đ

Số Tướng 80
Rank K.Cương
Số Skin 79

ATM 1,836,000đ

CARD 2,040,000đ

Giá 2,500,000đ

Số Tướng 87
Rank K.Cương
Số Skin 87

ATM 1,800,000đ

CARD 2,000,000đ

Giá 2,500,000đ

Số Tướng 85
Rank C.Thủ
Số Skin 72

ATM 1,800,000đ

CARD 2,000,000đ

Giá 2,500,000đ

Số Tướng 83
Rank C.Thủ
Số Skin 73

ATM 1,800,000đ

CARD 2,000,000đ