Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank

Giá 8,000,000đ

Số Tướng 92
Rank C.Thủ
Số Skin 131

ATM 3,600,000đ

CARD 4,000,000đ

Giá 7,000,000đ

Số Tướng 59
Rank K.Cương
Số Skin 69

ATM 3,150,000đ

CARD 3,500,000đ

Giá 6,000,000đ

Số Tướng 56
Rank K.Rank
Số Skin 66

ATM 2,700,000đ

CARD 3,000,000đ

Giá 5,500,000đ

Số Tướng 109
Rank C.Thủ
Số Skin 140

ATM 2,475,000đ

CARD 2,750,000đ

Giá 4,000,000đ

Số Tướng 63
Rank C.Thủ
Số Skin 80

ATM 1,800,000đ

CARD 2,000,000đ

Giá 4,000,000đ

Số Tướng 107
Rank C.Thủ
Số Skin 116

ATM 1,800,000đ

CARD 2,000,000đ

Giá 3,600,000đ

Số Tướng 109
Rank C.Thủ
Số Skin 124

ATM 1,620,000đ

CARD 1,800,000đ

Giá 3,200,000đ

Số Tướng 103
Rank C.Thủ
Số Skin 96

ATM 1,440,000đ

CARD 1,600,000đ

Giá 3,200,000đ

Số Tướng 102
Rank C.Thủ
Số Skin 93

ATM 1,440,000đ

CARD 1,600,000đ

Giá 3,200,000đ

Số Tướng 102
Rank C.Thủ
Số Skin 88

ATM 1,440,000đ

CARD 1,600,000đ

Giá 3,200,000đ

Số Tướng 103
Rank K.Cương
Số Skin 106

ATM 1,440,000đ

CARD 1,600,000đ

Giá 3,200,000đ

Số Tướng 100
Rank C.Thủ
Số Skin 128

ATM 1,440,000đ

CARD 1,600,000đ

Giá 3,200,000đ

Số Tướng 103
Rank C.Thủ
Số Skin 96

ATM 1,440,000đ

CARD 1,600,000đ

Giá 3,200,000đ

Số Tướng 101
Rank C.Thủ
Số Skin 98

ATM 1,440,000đ

CARD 1,600,000đ

Giá 3,200,000đ

Số Tướng 101
Rank C.Thủ
Số Skin 122

ATM 1,440,000đ

CARD 1,600,000đ

Giá 3,200,000đ

Số Tướng 104
Rank C.Thủ
Số Skin 96

ATM 1,440,000đ

CARD 1,600,000đ

Giá 3,200,000đ

Số Tướng 101
Rank C.Thủ
Số Skin 96

ATM 1,440,000đ

CARD 1,600,000đ

Giá 3,200,000đ

Số Tướng 102
Rank C.Thủ
Số Skin 116

ATM 1,440,000đ

CARD 1,600,000đ

Giá 3,200,000đ

Số Tướng 102
Rank K.Cương
Số Skin 117

ATM 1,440,000đ

CARD 1,600,000đ

Giá 3,200,000đ

Số Tướng 105
Rank C.Thủ
Số Skin 105

ATM 1,440,000đ

CARD 1,600,000đ