Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank

Giá 30,000,000đ

Số Tướng 112
Rank K.Rank
Số Skin 441

ATM 13,500,000đ

CARD 15,000,000đ

Giá 14,000,000đ

Số Tướng 111
Rank C.Thủ
Số Skin 381

ATM 6,300,000đ

CARD 7,000,000đ

Giá 10,000,000đ

Số Tướng 100
Rank K.Rank
Số Skin 200

ATM 4,500,000đ

CARD 5,000,000đ

Giá 2,500,000đ

Số Tướng 103
Rank K.Rank
Số Skin 115

ATM 1,125,000đ

CARD 1,250,000đ

Giá 2,400,000đ

Số Tướng 104
Rank K.Rank
Số Skin 83

ATM 1,080,000đ

CARD 1,200,000đ

Giá 2,400,000đ

Số Tướng 104
Rank K.Rank
Số Skin 111

ATM 1,080,000đ

CARD 1,200,000đ

Giá 2,400,000đ

Số Tướng 100
Rank K.Rank
Số Skin 95

ATM 1,080,000đ

CARD 1,200,000đ

Giá 2,400,000đ

Số Tướng 100
Rank K.Rank
Số Skin 108

ATM 1,080,000đ

CARD 1,200,000đ

Giá 2,400,000đ

Số Tướng 100
Rank K.Rank
Số Skin 108

ATM 1,080,000đ

CARD 1,200,000đ

Giá 2,400,000đ

Số Tướng 79
Rank K.Rank
Số Skin 83

ATM 1,080,000đ

CARD 1,200,000đ

Giá 2,400,000đ

Số Tướng 103
Rank K.Rank
Số Skin 129

ATM 1,080,000đ

CARD 1,200,000đ

Giá 2,200,000đ

Số Tướng 89
Rank K.Rank
Số Skin 121

ATM 990,000đ

CARD 1,100,000đ

Giá 2,000,000đ

Số Tướng 78
Rank K.Rank
Số Skin 90

ATM 900,000đ

CARD 1,000,000đ

Giá 2,000,000đ

Số Tướng 77
Rank K.Rank
Số Skin 78

ATM 900,000đ

CARD 1,000,000đ

Giá 2,000,000đ

Số Tướng 75
Rank K.Rank
Số Skin 64

ATM 900,000đ

CARD 1,000,000đ

Giá 2,000,000đ

Số Tướng 86
Rank K.Rank
Số Skin 106

ATM 900,000đ

CARD 1,000,000đ

Giá 1,800,000đ

Số Tướng 85
Rank K.Rank
Số Skin 87

ATM 810,000đ

CARD 900,000đ

Giá 1,800,000đ

Số Tướng 80
Rank K.Rank
Số Skin 97

ATM 810,000đ

CARD 900,000đ

Giá 1,800,000đ

Số Tướng 84
Rank K.Rank
Số Skin 100

ATM 810,000đ

CARD 900,000đ

Giá 1,800,000đ

Số Tướng 82
Rank K.Rank
Số Skin 70

ATM 810,000đ

CARD 900,000đ