Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank

Giá 21,000,000đ

Số Tướng 111
Rank T.Đấu
Số Skin 291

ATM 9,450,000đ

CARD 10,500,000đ

Giá 14,000,000đ

Số Tướng 112
Rank K.Rank
Số Skin 356

ATM 6,300,000đ

CARD 7,000,000đ

Giá 14,000,000đ

Số Tướng 111
Rank C.Thủ
Số Skin 381

ATM 6,300,000đ

CARD 7,000,000đ

Giá 12,000,000đ

Số Tướng 84
Rank K.Rank
Số Skin 103

ATM 5,400,000đ

CARD 6,000,000đ

Giá 12,000,000đ

Số Tướng 111
Rank Tinh anh
Số Skin 243

ATM 5,400,000đ

CARD 6,000,000đ

Giá 12,000,000đ

Số Tướng 111
Rank Tinh anh
Số Skin 332

ATM 5,400,000đ

CARD 6,000,000đ

Giá 11,000,000đ

Số Tướng 67
Rank Tinh anh
Số Skin 70

ATM 4,950,000đ

CARD 5,500,000đ

Giá 10,000,000đ

Số Tướng 111
Rank Tinh anh
Số Skin 232

ATM 4,500,000đ

CARD 5,000,000đ

Giá 10,000,000đ

Số Tướng 100
Rank K.Rank
Số Skin 200

ATM 4,500,000đ

CARD 5,000,000đ

Giá 9,000,000đ

Số Tướng 111
Rank Tinh anh
Số Skin 327

ATM 4,050,000đ

CARD 4,500,000đ

Giá 9,000,000đ

Số Tướng 111
Rank Tinh anh
Số Skin 217

ATM 4,050,000đ

CARD 4,500,000đ

Giá 8,500,000đ

Số Tướng 111
Rank K.Rank
Số Skin 250

ATM 3,825,000đ

CARD 4,250,000đ

Giá 7,000,000đ

Số Tướng 112
Rank K.Rank
Số Skin 230

ATM 3,150,000đ

CARD 3,500,000đ

Giá 4,500,000đ

Số Tướng 107
Rank Tinh anh
Số Skin 109

ATM 2,025,000đ

CARD 2,250,000đ

Giá 4,200,000đ

Số Tướng 105
Rank C.Thủ
Số Skin 163

ATM 1,890,000đ

CARD 2,100,000đ

Giá 4,200,000đ

Số Tướng 105
Rank C.Thủ
Số Skin 156

ATM 1,890,000đ

CARD 2,100,000đ

Giá 3,500,000đ

Số Tướng 112
Rank K.Rank
Số Skin 168

ATM 1,575,000đ

CARD 1,750,000đ

Giá 3,200,000đ

Số Tướng 107
Rank K.Rank
Số Skin 150

ATM 1,440,000đ

CARD 1,600,000đ

Giá 2,700,000đ

Số Tướng 100
Rank K.Rank
Số Skin 132

ATM 1,215,000đ

CARD 1,350,000đ

Giá 2,500,000đ

Số Tướng 100
Rank K.Rank
Số Skin 125

ATM 1,125,000đ

CARD 1,250,000đ