Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Số Tướng 107
Rank K.Cương
Số Skin 376

ATM 12,600,000đ

CARD 14,000,000đ

Số Tướng 107
Rank C.Thủ
Số Skin 343

ATM 9,900,000đ

CARD 11,000,000đ

Số Tướng 107
Rank K.Cương
Số Skin 344

ATM 7,650,000đ

CARD 8,500,000đ

Số Tướng 107
Rank C.Thủ
Số Skin 283

ATM 7,200,000đ

CARD 8,000,000đ

Số Tướng 103
Rank C.Thủ
Số Skin 176

ATM 4,950,000đ

CARD 5,500,000đ

Số Tướng 107
Rank K.Cương
Số Skin 206

ATM 4,500,000đ

CARD 5,000,000đ

Số Tướng 98
Rank K.Cương
Số Skin 170

ATM 4,500,000đ

CARD 5,000,000đ

Số Tướng 86
Rank C.Thủ
Số Skin 163

ATM 4,050,000đ

CARD 4,500,000đ

Giá 950,000đ

Số Tướng 70
Rank K.Cương
Số Skin 71

ATM 684,000đ

CARD 760,000đ

Giá 950,000đ

Số Tướng 76
Rank B.Kim
Số Skin 61

ATM 684,000đ

CARD 760,000đ

Giá 900,000đ

Số Tướng 72
Rank K.Cương
Số Skin 64

ATM 648,000đ

CARD 720,000đ

Giá 900,000đ

Số Tướng 68
Rank C.Thủ
Số Skin 67

ATM 648,000đ

CARD 720,000đ

Giá 900,000đ

Số Tướng 64
Rank C.Thủ
Số Skin 72

ATM 648,000đ

CARD 720,000đ

Giá 900,000đ

Số Tướng 59
Rank B.Kim
Số Skin 75

ATM 648,000đ

CARD 720,000đ

Giá 900,000đ

Số Tướng 71
Rank C.Thủ
Số Skin 62

ATM 648,000đ

CARD 720,000đ

Giá 850,000đ

Số Tướng 61
Rank K.Cương
Số Skin 40

ATM 612,000đ

CARD 680,000đ

Giá 850,000đ

Số Tướng 60
Rank K.Cương
Số Skin 69

ATM 612,000đ

CARD 680,000đ

Giá 800,000đ

Số Tướng 65
Rank K.Cương
Số Skin 55

ATM 576,000đ

CARD 640,000đ

Giá 800,000đ

Số Tướng 43
Rank Vàng
Số Skin 32

ATM 576,000đ

CARD 640,000đ

Giá 800,000đ

Số Tướng 56
Rank K.Cương
Số Skin 57

ATM 576,000đ

CARD 640,000đ