Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank

Giá 2,000,000đ

Số Tướng 102
Rank Tinh anh
Số Skin 86

ATM 900,000đ

CARD 1,000,000đ

Giá 2,000,000đ

Số Tướng 99
Rank Tinh anh
Số Skin 97

ATM 900,000đ

CARD 1,000,000đ

Giá 1,700,000đ

Số Tướng 93
Rank C.Thủ
Số Skin 89

ATM 765,000đ

CARD 850,000đ

Giá 1,550,000đ

Số Tướng 83
Rank K.Cương
Số Skin 82

ATM 697,500đ

CARD 775,000đ

Giá 1,500,000đ

Số Tướng 88
Rank K.Cương
Số Skin 81

ATM 675,000đ

CARD 750,000đ

Giá 1,500,000đ

Số Tướng 74
Rank Tinh anh
Số Skin 86

ATM 675,000đ

CARD 750,000đ

Giá 1,500,000đ

Số Tướng 85
Rank K.Cương
Số Skin 93

ATM 675,000đ

CARD 750,000đ

Giá 1,500,000đ

Số Tướng 88
Rank Tinh anh
Số Skin 92

ATM 675,000đ

CARD 750,000đ

Giá 1,400,000đ

Số Tướng 80
Rank Tinh anh
Số Skin 72

ATM 630,000đ

CARD 700,000đ

Giá 1,400,000đ

Số Tướng 80
Rank Tinh anh
Số Skin 67

ATM 630,000đ

CARD 700,000đ

Giá 1,400,000đ

Số Tướng 80
Rank Tinh anh
Số Skin 68

ATM 630,000đ

CARD 700,000đ

Giá 1,400,000đ

Số Tướng 80
Rank C.Thủ
Số Skin 70

ATM 630,000đ

CARD 700,000đ

Giá 1,400,000đ

Số Tướng 80
Rank Tinh anh
Số Skin 85

ATM 630,000đ

CARD 700,000đ

Giá 1,400,000đ

Số Tướng 83
Rank K.Cương
Số Skin 85

ATM 630,000đ

CARD 700,000đ

Giá 1,400,000đ

Số Tướng 83
Rank Tinh anh
Số Skin 82

ATM 630,000đ

CARD 700,000đ

Giá 1,400,000đ

Số Tướng 81
Rank Tinh anh
Số Skin 84

ATM 630,000đ

CARD 700,000đ

Giá 1,400,000đ

Số Tướng 80
Rank K.Cương
Số Skin 82

ATM 630,000đ

CARD 700,000đ

Giá 1,400,000đ

Số Tướng 84
Rank K.Cương
Số Skin 76

ATM 630,000đ

CARD 700,000đ

Giá 1,400,000đ

Số Tướng 80
Rank K.Cương
Số Skin 82

ATM 630,000đ

CARD 700,000đ

Giá 1,400,000đ

Số Tướng 81
Rank Tinh anh
Số Skin 70

ATM 630,000đ

CARD 700,000đ