Tài Khoản #268927 - Bảng ngọc : 68 - Rank Vàng

#284168 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 21
● Trang Phục: 13
● Bảng Ngọc: 48

Tướng: 21

Skin: 13

Ngọc: 48

Giảm giá: 0%

ATM 1,600,000đ

XEM ACC

CARD 2,000,000đ

MUA NGAY

#268927 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 37
● Trang Phục: 30
● Bảng Ngọc: 68

Tướng: 37

Skin: 30

Ngọc: 68

Giảm giá: 0%

ATM 1,600,000đ

XEM ACC

CARD 2,000,000đ

MUA NGAY