#541416 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 52
● Trang Phục: 43
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 52

Skin: 43

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,152,000đ

XEM ACC

CARD 1,440,000đ

MUA NGAY

#347072 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 43
● Trang Phục: 42
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 43

Skin: 42

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,152,000đ

XEM ACC

CARD 1,440,000đ

MUA NGAY

#321708 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 50
● Trang Phục: 34
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 50

Skin: 34

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,152,000đ

XEM ACC

CARD 1,440,000đ

MUA NGAY