#566193 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 47
● Trang Phục: 35
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 47

Skin: 35

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

CARD 1,350,000đ

MUA NGAY

#565811 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 44
● Trang Phục: 42
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 44

Skin: 42

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

CARD 1,350,000đ

MUA NGAY

#564530 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 38
● Trang Phục: 35
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 38

Skin: 35

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

CARD 1,350,000đ

MUA NGAY

#557918 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 50
● Trang Phục: 40
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 50

Skin: 40

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

CARD 1,350,000đ

MUA NGAY

#549473 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 31
● Trang Phục: 15
● Bảng Ngọc: 69

Tướng: 31

Skin: 15

Ngọc: 69

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

CARD 1,350,000đ

MUA NGAY

#549453 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 64
● Trang Phục: 44
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 64

Skin: 44

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

CARD 1,350,000đ

MUA NGAY

#548762 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 56
● Trang Phục: 63
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 56

Skin: 63

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

CARD 1,350,000đ

MUA NGAY

#541412 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 61
● Trang Phục: 44
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 61

Skin: 44

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

CARD 1,350,000đ

MUA NGAY

#369954 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 35
● Trang Phục: 29
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 35

Skin: 29

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

CARD 1,350,000đ

MUA NGAY

#369948 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 43
● Trang Phục: 39
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 43

Skin: 39

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

CARD 1,350,000đ

MUA NGAY

#365552 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 36
● Trang Phục: 42
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 36

Skin: 42

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

CARD 1,350,000đ

MUA NGAY

#347062 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 50
● Trang Phục: 51
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 50

Skin: 51

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

CARD 1,350,000đ

MUA NGAY