#314394 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 31
● Trang Phục: 31
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 31

Skin: 31

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,120,000đ

XEM ACC

CARD 1,400,000đ

MUA NGAY

#294289 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 38
● Trang Phục: 43
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 38

Skin: 43

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,120,000đ

XEM ACC

CARD 1,400,000đ

MUA NGAY

#230460 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 35
● Trang Phục: 33
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 35

Skin: 33

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,120,000đ

XEM ACC

CARD 1,400,000đ

MUA NGAY