#566241 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 61
● Trang Phục: 48
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 61

Skin: 48

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,008,000đ

XEM ACC

CARD 1,260,000đ

MUA NGAY

#526397 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 61
● Trang Phục: 33
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 61

Skin: 33

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,008,000đ

XEM ACC

CARD 1,260,000đ

MUA NGAY

#460904 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 53
● Trang Phục: 51
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 53

Skin: 51

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,008,000đ

XEM ACC

CARD 1,260,000đ

MUA NGAY

#440940 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 40
● Trang Phục: 43
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 40

Skin: 43

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,008,000đ

XEM ACC

CARD 1,260,000đ

MUA NGAY

#414753 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 31
● Trang Phục: 45
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 31

Skin: 45

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,008,000đ

XEM ACC

CARD 1,260,000đ

MUA NGAY

#383005 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 43
● Trang Phục: 42
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 43

Skin: 42

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,008,000đ

XEM ACC

CARD 1,260,000đ

MUA NGAY

#365557 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 41
● Trang Phục: 47
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 41

Skin: 47

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,008,000đ

XEM ACC

CARD 1,260,000đ

MUA NGAY

#359666 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 31
● Trang Phục: 35
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 31

Skin: 35

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,008,000đ

XEM ACC

CARD 1,260,000đ

MUA NGAY

#347070 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 44
● Trang Phục: 39
● Bảng Ngọc: 89

Tướng: 44

Skin: 39

Ngọc: 89

Giảm giá: 0%

ATM 1,008,000đ

XEM ACC

CARD 1,260,000đ

MUA NGAY

#314394 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 31
● Trang Phục: 31
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 31

Skin: 31

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,008,000đ

XEM ACC

CARD 1,260,000đ

MUA NGAY

#294289 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 38
● Trang Phục: 43
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 38

Skin: 43

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,008,000đ

XEM ACC

CARD 1,260,000đ

MUA NGAY

#230460 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 35
● Trang Phục: 33
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 35

Skin: 33

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,008,000đ

XEM ACC

CARD 1,260,000đ

MUA NGAY