#595815 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 38
● Trang Phục: 44
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 38

Skin: 44

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 600,000đ

XEM ACC

CARD 750,000đ

MUA NGAY

#592073 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 47
● Trang Phục: 53
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 47

Skin: 53

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 600,000đ

XEM ACC

CARD 750,000đ

MUA NGAY

#589820 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 46
● Trang Phục: 36
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 46

Skin: 36

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 600,000đ

XEM ACC

CARD 750,000đ

MUA NGAY

#589774 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 37
● Trang Phục: 39
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 37

Skin: 39

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 600,000đ

XEM ACC

CARD 750,000đ

MUA NGAY

#589766 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 40
● Trang Phục: 48
● Bảng Ngọc: 79

Tướng: 40

Skin: 48

Ngọc: 79

Giảm giá: 0%

ATM 600,000đ

XEM ACC

CARD 750,000đ

MUA NGAY

#584035 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 48
● Trang Phục: 44
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 48

Skin: 44

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 600,000đ

XEM ACC

CARD 750,000đ

MUA NGAY

#576125 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 38
● Trang Phục: 53
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 38

Skin: 53

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 600,000đ

XEM ACC

CARD 750,000đ

MUA NGAY

#566193 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 47
● Trang Phục: 35
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 47

Skin: 35

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 600,000đ

XEM ACC

CARD 750,000đ

MUA NGAY

#414753 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 31
● Trang Phục: 45
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 31

Skin: 45

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 600,000đ

XEM ACC

CARD 750,000đ

MUA NGAY

#383005 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 43
● Trang Phục: 42
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 43

Skin: 42

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 600,000đ

XEM ACC

CARD 750,000đ

MUA NGAY

#359666 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 31
● Trang Phục: 35
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 31

Skin: 35

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 600,000đ

XEM ACC

CARD 750,000đ

MUA NGAY

#314394 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 31
● Trang Phục: 31
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 31

Skin: 31

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 600,000đ

XEM ACC

CARD 750,000đ

MUA NGAY