#590686 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 59
● Trang Phục: 67
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 59

Skin: 67

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 720,000đ

XEM ACC

CARD 900,000đ

MUA NGAY

#590684 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 61
● Trang Phục: 40
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 61

Skin: 40

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 720,000đ

XEM ACC

CARD 900,000đ

MUA NGAY

#590682 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 61
● Trang Phục: 44
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 61

Skin: 44

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 720,000đ

XEM ACC

CARD 900,000đ

MUA NGAY

#590332 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 62
● Trang Phục: 46
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 62

Skin: 46

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 720,000đ

XEM ACC

CARD 900,000đ

MUA NGAY

#590319 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 24
● Trang Phục: 15
● Bảng Ngọc: 86

Tướng: 24

Skin: 15

Ngọc: 86

Giảm giá: 0%

ATM 720,000đ

XEM ACC

CARD 900,000đ

MUA NGAY

#590317 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 26
● Trang Phục: 29
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 26

Skin: 29

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 720,000đ

XEM ACC

CARD 900,000đ

MUA NGAY

#589764 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 46
● Trang Phục: 49
● Bảng Ngọc: 76

Tướng: 46

Skin: 49

Ngọc: 76

Giảm giá: 0%

ATM 720,000đ

XEM ACC

CARD 900,000đ

MUA NGAY

#582119 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 44
● Trang Phục: 70
● Bảng Ngọc: 71

Tướng: 44

Skin: 70

Ngọc: 71

Giảm giá: 0%

ATM 720,000đ

XEM ACC

CARD 900,000đ

MUA NGAY

#347062 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 50
● Trang Phục: 51
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 50

Skin: 51

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 720,000đ

XEM ACC

CARD 900,000đ

MUA NGAY

#347061 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 51
● Trang Phục: 44
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 51

Skin: 44

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 720,000đ

XEM ACC

CARD 900,000đ

MUA NGAY