#271582 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 38
● Trang Phục: 64
● Bảng Ngọc: 83

Tướng: 38

Skin: 64

Ngọc: 83

Giảm giá: 0%

ATM 1,840,000đ

XEM ACC

CARD 2,300,000đ

MUA NGAY