#321715 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 51
● Trang Phục: 58
● Bảng Ngọc: 80

Tướng: 51

Skin: 58

Ngọc: 80

Giảm giá: 0%

ATM 1,440,000đ

XEM ACC

CARD 1,800,000đ

MUA NGAY

#321709 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 54
● Trang Phục: 40
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 54

Skin: 40

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,440,000đ

XEM ACC

CARD 1,800,000đ

MUA NGAY

#254824 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 29
● Trang Phục: 34
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 29

Skin: 34

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,440,000đ

XEM ACC

CARD 1,800,000đ

MUA NGAY