#258595 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 44
● Trang Phục: 37
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 44

Skin: 37

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,360,000đ

XEM ACC

CARD 1,700,000đ

MUA NGAY

#223578 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 46
● Trang Phục: 28
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 46

Skin: 28

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,360,000đ

XEM ACC

CARD 1,700,000đ

MUA NGAY

#223577 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 45
● Trang Phục: 32
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 45

Skin: 32

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,360,000đ

XEM ACC

CARD 1,700,000đ

MUA NGAY