#564526 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 38
● Trang Phục: 21
● Bảng Ngọc: 60

Tướng: 38

Skin: 21

Ngọc: 60

Giảm giá: 0%

ATM 720,000đ

XEM ACC

CARD 900,000đ

MUA NGAY

#560581 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 34
● Trang Phục: 29
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 34

Skin: 29

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 720,000đ

XEM ACC

CARD 900,000đ

MUA NGAY

#560571 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 33
● Trang Phục: 41
● Bảng Ngọc: 80

Tướng: 33

Skin: 41

Ngọc: 80

Giảm giá: 0%

ATM 720,000đ

XEM ACC

CARD 900,000đ

MUA NGAY

#560570 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 33
● Trang Phục: 36
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 33

Skin: 36

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 720,000đ

XEM ACC

CARD 900,000đ

MUA NGAY

#542179 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 32
● Trang Phục: 35
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 32

Skin: 35

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 720,000đ

XEM ACC

CARD 900,000đ

MUA NGAY

#386970 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 29
● Trang Phục: 22
● Bảng Ngọc: 70

Tướng: 29

Skin: 22

Ngọc: 70

Giảm giá: 0%

ATM 720,000đ

XEM ACC

CARD 900,000đ

MUA NGAY

#223597 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 25
● Trang Phục: 19
● Bảng Ngọc: 72

Tướng: 25

Skin: 19

Ngọc: 72

Giảm giá: 0%

ATM 720,000đ

XEM ACC

CARD 900,000đ

MUA NGAY

#140494 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 36
● Trang Phục: 25
● Bảng Ngọc: 85

Tướng: 36

Skin: 25

Ngọc: 85

Giảm giá: 0%

ATM 720,000đ

XEM ACC

CARD 900,000đ

MUA NGAY