#271584 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 37
● Trang Phục: 43
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 37

Skin: 43

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,200,000đ

XEM ACC

CARD 1,500,000đ

MUA NGAY

#269064 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 31
● Trang Phục: 31
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 31

Skin: 31

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,200,000đ

XEM ACC

CARD 1,500,000đ

MUA NGAY

#223597 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 25
● Trang Phục: 19
● Bảng Ngọc: 72

Tướng: 25

Skin: 19

Ngọc: 72

Giảm giá: 0%

ATM 1,200,000đ

XEM ACC

CARD 1,500,000đ

MUA NGAY

#185623 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 43
● Trang Phục: 36
● Bảng Ngọc: 78

Tướng: 43

Skin: 36

Ngọc: 78

Giảm giá: 0%

ATM 1,200,000đ

XEM ACC

CARD 1,500,000đ

MUA NGAY

#172920 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 28
● Trang Phục: 25
● Bảng Ngọc: 85

Tướng: 28

Skin: 25

Ngọc: 85

Giảm giá: 0%

ATM 1,200,000đ

XEM ACC

CARD 1,500,000đ

MUA NGAY