#564530 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 38
● Trang Phục: 35
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 38

Skin: 35

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 630,000đ

XEM ACC

CARD 787,500đ

MUA NGAY

#549473 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 31
● Trang Phục: 15
● Bảng Ngọc: 69

Tướng: 31

Skin: 15

Ngọc: 69

Giảm giá: 0%

ATM 630,000đ

XEM ACC

CARD 787,500đ

MUA NGAY