• 1 Nguyễn Huy
  • 2 Trần Hưng
  • 3 Nguyễn Hoàng
  • 4 Bin Binn
  • 5 Chuon Coca

Tài Khoản #142568 - Bảng ngọc : 84 - Rank B.Kim

#185621 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 33
● Trang Phục: 31
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 33

Skin: 31

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 960,000đ

XEM ACC

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#185618 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 35
● Trang Phục: 31
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 35

Skin: 31

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 960,000đ

XEM ACC

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#176605 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 34
● Trang Phục: 29
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 34

Skin: 29

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 960,000đ

XEM ACC

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#173095 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 27
● Trang Phục: 22
● Bảng Ngọc: 74

Tướng: 27

Skin: 22

Ngọc: 74

Giảm giá: 0%

ATM 960,000đ

XEM ACC

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#142568 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 30
● Trang Phục: 31
● Bảng Ngọc: 84

Tướng: 30

Skin: 31

Ngọc: 84

Giảm giá: 0%

ATM 960,000đ

XEM ACC

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY