• 1 Nguyễn Huy
  • 2 Trần Hưng
  • 3 Nguyễn Hoàng
  • 4 Bin Binn
  • 5 Chuon Coca

Tài Khoản #140494 - Bảng ngọc : 85 - Rank B.Kim

#185502 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 24
● Trang Phục: 15
● Bảng Ngọc: 81

Tướng: 24

Skin: 15

Ngọc: 81

Giảm giá: 0%

ATM 800,000đ

XEM ACC

CARD 1,000,000đ

MUA NGAY

#176056 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 50
● Trang Phục: 37
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 50

Skin: 37

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 800,000đ

XEM ACC

CARD 1,000,000đ

MUA NGAY

#140494 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 36
● Trang Phục: 25
● Bảng Ngọc: 85

Tướng: 36

Skin: 25

Ngọc: 85

Giảm giá: 0%

ATM 800,000đ

XEM ACC

CARD 1,000,000đ

MUA NGAY